Schulautonome Tage 2017/18

26.10.2017 Feiertag
27.10.2017 schulautonom frei
30.10.2017 schulautonom frei
31.10.2017 schulautonom frei
1. 11.2017 Feiertag
2.11.2017 Feiertag
3.11.2017 schulautonom frei
11.5.2018 schulautonom frei